Положення про сектор

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

апарату Овруцької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації. Сектор безпосередньо підпорядковується заступнику голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Порядок взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації визначається заступником голови райдержадміністрації, який спрямовує та контролює діяльність сектору.

2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.

3. Структура сектору, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюється штатним розписом апарату, який затверджується головою райдержадміністрації.

4. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації у встановленому законодавством порядку.

5. Інші працівники сектору призначаються на посади головою райдержадміністрації відповідно до Закону України „Про державну службу” та законодавства про працю.

6. У разі відсутності завідувача сектору виконання його обов’язків покладається на спеціаліста І категорії сектору.

7. Сектор при вирішенні питань взаємодії з іншими відділами, управліннями, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснює свою діяльність в рамках повноважень, передбачених цим Положенням.

ІІ. Завдання та функції сектору

2.1. Основними завданнями сектору є:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю на території району.

2. Створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

3.Впровадження ефективних механізмів комунікацій між райдержадміністрацією та інститутами громадянського суспільства.

4. Аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі.

5. Сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

6. Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

7. Поширення інформації про діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтернет.

8. Забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

 

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

1. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні, розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики на території району, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові Овруцької районної державної адміністрації

2. Проводить аналіз діяльності інститутів громадянського суспільства в  районі та готує пропозиції щодо залучення райдержадміністрацією інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної і регіональної політики.

3. Забезпечує організацію разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації публічних заходів адміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, та забезпечує участь керівництва районної державної адміністрації у цих заходах.

4. Координує та надає методичну підтримку щодо взаємодії структурних підрозділів райдержадміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства.

5.Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

6. Вживає в межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації.

7. Проводить оперативне інформування засобів масової інформації щодо діяльності голови районної державної адміністрації, його першого заступника, заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, надає засобам масової інформації матеріали про діяльність районної державної адміністрації.

8.Забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічних громадських обговорень.

9. Організовує вивчення громадської думки щодо діяльності райдержадміністрації, проблемних питань району, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень.

10.Готує пропозиції щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив в районі.

11. Забезпечує розробку та координацію реалізації районної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства.

12. Забезпечує підготовку за участю інших структурних підрозділів районної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

13.Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при райдержадміністрації.

14.Здійснює моніторинг проведенняпротестних акцій, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій.

15. Координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

16. Надає консультації релігійним громадам, віруючим громадянам в межах своїх повноважень, пов'язаних із застосуванням законодавства України про свободу совісті та запобігає проявам релігійної винятковості, розпаленню ворожнечі й ненависті в міжконфесійних взаємовідносинах.

17. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.

18. Координує діяльність засобів масової інформації, засновниками і (співзасновниками) яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

19. Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інфор­маційному просторі району шляхом моніторингу Інтернет - ресурсів та засобів масової інформації.

20. Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участі керів­ництва районної державної адміністрації в засіданнях, “круглих столах”, “гарячих лініях”, готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали.

21. Сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

22. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб - сайту районної державної адміністрації та оприлюднення інформацій про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний розвиток району та держави в цілому, надає аналогічні матеріали для Житомирської обласної державної адміністрації.

23. Надає голові адміністрації узагальнюючу довідку про стан виконання структурними підрозділами адміністрації Закону України «Про доступ до публічної інформації».

24.Організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації  з питань, що належать до компетенції сектору.

25. Надає роз’яснення за дорученням керівництва щодо розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

26.Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у вирішенні питань, що належать до компетенції сектору.

27. Веде базу даних громадських, партійних організацій, релігійних громад району.

28. За дорученням заступника голови райдержадміністрації виконує інші завдання і функції, що відносяться до його компетенції.

ІІІ. Права сектору

При виконанні покладених на нього завдань сектор має право:

1. Залучати спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. Розробляти методичні матеріали і рекомендації з питань, віднесених до його компетенції.

4. Ініціювати роз’яснення з питань застосування законодавства України про політичні партії та громадські організації через засоби масової інформації.

5. Утворювати у разі потреби за погодженням із зацікавленими установами і організаціями відомчі комісії та експертні групи.

6. Використовувати системи зв’язку і комунікації, що існують в райдержадміністрації.

7. Представляти райдержадміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що входять в його компетенцію.

ІV. Відповідальність

1. Відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та покладення на її співробітників функцій несе завідувач сектором.

2. Працівники сектору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції сектору.

3. Завідувач сектору, працівники сектору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за перевищення своїх повноважень, порушення етики державного службовця та, передбачених законодавством, обмежень, пов‘язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить їх як державних службовців або дискредитує райдержадміністрацію.

                                                                                            V. Структура сектору

Сектор очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Завідувач сектору:

1. Здійснює керівництво сектором, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі, визначає ступінь відповідальності спеціаліста свого сектору.

2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор.

3. Подає на затвердження посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними.

4. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань.

7. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації

8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.

9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

11. Подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

12. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

Спеціаліст І категорії сектору:

1. Відповідає за окремі напрямки роботи сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

2.Спеціаліст І категорії сектору призначається на посаду та звільняється з посади на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації.

3. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням завідувача сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

V. Заключні положення

1.Сектор   утримується   за  рахунок      коштів   Державного бюджету   України, передбачених на утримання апарату районної державної адміністрації.

2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

3. Керівництво райдержадміністрації створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки та зв'язку.

4. Покладання на сектор завдань, функцій та обов’язків, які не передбачені цим Положенням та не стосуються компетенції сектору, допускається лише за погодженням з заступником голови райдержадміністрації.