Увага! Проект Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу

П Р О Е К Т  !!!          

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника комунального закладу

 загальної середньої освіти  Овруцької  районної ради

 

1. Це  положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Овруцької  районної ради.

2. Керівником  комунального закладу загальної середньої освіти  може бутиособа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язківта вільно володіє державною мовою.

 Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника закладуабо уповноваженого ним органу.

Керівник  комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

3.Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Рішення про проведення конкурсу приймає   засновник або уповноважений ним орган:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.,чи у разі наявності вакансії керівника закладу загальної середньої освіти.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника таабо уповноваженого ним органу та  веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

5. Для проведення конкурсу засновник  або уповноважений ним орган  затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

До складу конкурсної комісії входять представники засновника, уповноваженого ним органу,  трудового колективу ( за наявності), громадського об’єднання батьків, учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти ( за наявності) та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань , які здійснюють свою діяльність у сфері загальної середньої освіти.

Організацію та проведення конкурсного  добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує виконавчий апарат Овруцької  районної ради , апарат відділу освіти , культури, молоді та спорту Овруцької райдержадміністрації, методичну допомогу у проведенні конкурсного добору надає  районний інформаційно – методичний центр відділу освіти, молоді , культури та спорту  Овруцької райдержадміністрації.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 10  осіб.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Голова та секретар конкурсної комісії обираються із її постійного складу на першому засіданні фактичною більшістю голосів.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновникаабо уповноваженого ним органу  впродовж двохробочихднівз дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновникаабо уповноваженого ним органу, їх  представників.

 

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

медичну довідку встановленого зразка;

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом 20  календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті засновникаабо уповноваженого ним органу  перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

 

8.  Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 

Перелік питаньна знання законодавства наведений у додатку 1 до цього Положення. Питання мають бути актуальними відповідати діючому законодавству.  Зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на веб-сайті засновникаабо уповноваженого ним органом.

 

Перевірка знань законодавства відбувається шляхом письмового тестування. Перевірка професійних компетентностей відбувається шляхом надання письмової відповіді  на паперовому носії на одне ситуаційне завдання. Тестові питання та зразки ситуаційних завдань  затверджується  головою конкурсної комісії і складаються з 45 тестових питань( 15 питань по   Закону України «Про освіту»,15 питань по Закону України «Про загальну середню освіту», 15 питань по Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.)

           Конкурсна комісія визначає дату проведення тестування та  вирішення ситуаційного завданнята повідомляє кандидатів про місце і час його проведення .

           Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість складання перевірки знань законодавства таперевірки професійних компетентностей .

 Перевірка знань законодавства таперевірка професійних компетентностей складається одночасно для всіх кандидатів на заміщення вакантної посади.

Загальний час для підготовки відповідей на  питання тесту та вирішення ситуаційного завдання становить 80 хвилин.

            За кожну правильну відповідь тестового запитання кандидат отримує 1 (один) бал.

           Для оцінювання вирішення ситуаційного завдання застосовується п’ятибальна система

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили  високий рівень професійної компетентності при вирішенні ситуаційного завдання .

Чотири бали виставляються кандидатам, яківиявилисередній рівень професійної компетентності при вирішенні ситуаційного завдання. 

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які частково вирішили ситуаційне завдання, але в процесі відповіді допустили не значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які частково вирішили ситуаційне завдання,  але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Після закінчення часу, відведеного на складання тестування та вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Бали виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості, форма якої наведена у додатку 3.

            З результатами іспиту кандидат ознайомлюється в екзаменаційній відомості особисто під підпис.

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

 Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

 Кандидати, які не склали іспит, не допускаються до наступного етапу конкурсупрезентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.

      Презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти повинна не перевищувати 10 хвилин, бути лаконічною і простою. Після презентації кандидат надає відповіді на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Ознайомившись з усіма презентаціями перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти всіх кандидатів. Конкурсна комісія проводить голосування та приймає рішення про визначення переможця конкурсу.

Засновник зобов’язаний забезпечити відео фіксацію конкурсного відбору.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж одного робочогодняз дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновникаабо уповноваженого ним органом. 

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом відкритого або таємного голосування та рекомендує його для призначення керівником навчального закладу. Спосіб голосування визначається на початку засідання комісії.

         Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договірз дотриманням вимог законодавства про працю.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

Додаток 1

до Положення про конкурс на  посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Овруцької районної ради

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знань Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

 

 Питання на перевірку знання

Закону України «Про освіту»

 

1. Право громадян на освіту.

2. Форми здобуття освіти

3. Повна загальна середня освіта, її мета та способи досягнення цієї мети.

4. Інклюзивне навчання.

5. Управління закладом освіти.

6. Права та обов’язки засновника закладу освіти.

7. Чим встановлюється перелік та обсяг видів робіт педагогічного і науково-педагогічного працівника?

8. Оплата праці педагогічних працівників.

9. Атестація педагогічного працівника.

10. Мова освіти.

11. Повноваження керівника закладу освіти.

12. Колегіальний орган управління закладів освіти.

13. Національна академія педагогічних наук України.

          14. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти.

15. Майно закладів освіти.

 

 Питання на перевірку знання

Закону України «Про загальну середню освіту»

 

1.                    Законодавство України про загальну середню освіту та основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.

2.                     Завдання загальної середньої освіти.

3.                Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

4.                Термін та форми навчання у закладах загальної середньої освіти.

5.                Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів та зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти.

6.                Педагогічні працівники та педагогічне навантаження.

7.                Трудові відносини в системі загальної середньої освіти.

8.                Органи управління системою загальної середньої  освіти та основні завдання органів правління.

9.                Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти.

10.            Повноваження закладу загальної середньої освіти.

11.            Поняття державного стандарту загальної середньої освіти.

12.            Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти.

13.            Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти.

14.            Штатні розписи закладівзагальної середньої освіти.

15.            Відповідальність про порушення законодавства про загальну середню освіту.

 

Питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

 

1.     Проблеми, які потребують розв’язання за Концепцією.

2.     Прояви проблем за Концепцією.

3.     Ознаки загальної середньої освіти.

4.     Мета Концепції.

5.     Поняття випускника нової української школи відповідно до Концепції.

6.     Шляхи і способи розв’язання проблеми загальної середньої освіти за Концепцією.

7.     Реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти.

8.     Етапи реалізації Концепції.

9.     Період першого етапу реалізації Концепції.

10.Що передбачається на першому етапі реалізації Концепції?

11.Період другого етапу реалізації Концепції.

12.Що передбачається на другому етапі реалізації Концепції?

13.Період третього етапу реалізації Концепції.

14.Що передбачається на третьому етапі реалізації Концепції?

15.Очікувані результати від реалізації Концепції.

 

                                                           

 

 

                             Додаток 2

до Положення про конкурс на  посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Овруцької  районної ради

 

Екзаменаційна відомість

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади

керівника комунального закладу загальної середньої освіти Овруцької  районної ради .

 

від "___" ___________ 2018 року

 

 

з/п

Прізвище, ім`я,

по батькові

кандидата

Посада, на яку

претендує

кандидат

Бали за відповідь на білет

Бали за

ситуаційне

завдання

Загальна

кількість

балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

 

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії

 

____________________

_____________________

 

_______________________

________________________

 

 

(підпис)

 

( ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Додаток 3

                                                            до Положення про конкурс на 

                                                               посаду керівника комунального

                                                                     закладу загальної середньої освіти

                                                    Овруцької районної ради    

     

СИТУАЦІЙНІ  ЗАВДАННЯ

 На  конкурсу  керівника комунального закладу загальної середньої освіти Овруцької  районної ради

         1. Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу. На Вашу думку, як Ви, як керівник, забезпечуватимете відмінну дисципліну, належний морально-психологічний клімат. І, чи вважаєте Ви партнерські відносини між керівником і підлеглими правильними?

2 . Поняття «професійне вигорання людини» можливе на будь-якому робочому місці, проте у школі це явище найпоширеніше. Ваші дії, як керівника, з метою запобігти і не допустити його у педагогічному колективі.

3.Дошкільна освіта має значний вплив на формування основ знань та виховання наймолодших громадян нашої держави. Зростання темпів народження створює потребу у забезпеченні дошкільною освітою, у створенні нових ДНЗ або додаткових місць у дошкільних навчальних закладах. Запропонуйте заходи щодо відкриття дошкільного навчального закладу у сільському населеному пункті, жителі якого звернулись до органу управління освітою.
           4.  Керівники комунальних закладів освіти прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено Законом України «Про запобігання корупції». Керівники призначають премії, щорічну грошову винагороду вчителям – своїм близьким родичам за погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган управління освітою. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у комунальному навчальному закладі.

5.Запропонуйте проект плану заходів з поліпшення мотивації серед учнів вашої школи?

    6. Назвіть переваги та ризики, які  на Вашу думку, можуть виникнути в процесі проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

 

    

                                            Додаток 2

                                                       до рішення сесії

                                                   районної ради

                                                  від 

 

Представницький склад конкурсної комісії

 

1.     2 представника від засновника ( Овруцька районна рада) .

2.     2 представника  від  уповноваженого органу  (  відділ ОКМС Овруцької райдержадміністрації) .

3.     2  представника  від трудового колективу(за згодою).

4.     2 представника від громадського об’єднання батьків(за згодою).

    Можуть залучатися    представники від райкому профспілки працівників освіти  та громадських об’єднань, що здійснюють свою діяльність в сфері закладів загальної  освіти з правом дорадчого голосу.

 

 

Повернутись