Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

 Інформація для контактів:

Адреса: 11101 Житомирська область,

м. Овруч, вул. Шевченка, 31

тел. (04148) 4-47-79, (04148) 4-43-92

e-mail: ovreconom@ukr.net

каб. 417 – 419

Графік

особистого прийому громадян

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Овруцької районної державної адміністрації

 

 

1.  Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації (далі-відділ) утворюється головою районної держадміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної держадміністрації.

 

2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку та торгівлі, розпорядженнями голови обласної та районної  держадміністрацій, наказами начальника департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної держадміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

 

3.  Основними завданнями відділу є участь у:

-       реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;

-       формуванні і проведенні державної регіональної політики;

-       проведенні разом з іншими структурними підрозділами  реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

-       забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

-       здійснення структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

-       реалізації державної політики у сфері інфраструктури;

-       забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

 

4.       Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує наступні завдання:

1)       організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

3) здійснює в межах визначених повноважень  державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, та організаціями правил, норм та стандартів;

4) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5) виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки програм його розвитку;

6) вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

7) бере участь у підготовці заходів щодо  рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

8) бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної  держадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

9) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

12) організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

13) розглядає в установленому законодавством  порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення  депутатів рад усіх рівнів;

15) аналізує стан і бере участь  у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

16) забезпечує доступ до публічної інформації розпорядником якої є відділ;

17) проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад міста, сіл, селища району;

18) бере участь в управлінні майном комунальної власності територіальних громад міста, сіл, селища району в межах делегованих повноважень;

19) бере участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальних громад міста, сіл, селищ району на виконання рішень відповідних органів місцевого самоврядування;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інфраструктури;

28) забезпечує захист персональних даних;

29) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

30) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

5.            Відділ має право:

1)           одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

2)           залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій,  (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3)           вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в галузі економічного розвитку;

4)           користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами;

5)           скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції  з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Відділ в установленому законом порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів  виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями  з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із облдержадміністрацією та з директором департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної держадміністрації.

В структуру відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури входить сектор економічного розвитку та інфраструктури.

 

8. Начальник відділу:

-       здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

-       подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

-       затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

-       планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

-       вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

-       звітує перед головою держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

-       може входити до складу колегії районної держадміністрації;

-       вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

-       може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

-       представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної держадміністрації;  

-       видає в межах своєї компетенції накази, організовує  контроль за їх виконанням;

-       подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

-       розпоряджається коштами у межах затвердженогоголовою районної  держадміністрації кошторису;

-       здійснює добір кадрів;

-       організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

-       подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

-       проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

-       забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

-       здійснює інші повноваження визначені законом.

 

9. Начальник відділу може матизаступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

 

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної держадміністрації межах  відповідних бюджетних призначень.

 

11. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної держадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 

10. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням  Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.